ინფორმაცია

გ - ორგანული ნაერთები

გ - ორგანული ნაერთები

ეს არის ორგანული კომპონენტების სახელები და ფორმულები, რომელთა სახელებიც იწყება C ასოებით.

C60 ფულრენი - C60
კაკოდილის მჟავა - C27ასო2
კაკოთელინი - C212137
კადავერინი - გ5142
კადინე - გ1524
კაფესტოლი - გ20283
კოფეინი - C81042
კალცინი - გ3026213
კალციფეროლი (ვიტამინი D)
კალციტონინი
კალმოდულინი
კალრეტიკულინი
კამფენი - გ1016
კამფორი - გ1016
კანაბანოლი - გ21262
კაპრონის მჟავა - C6122
კაპროლაქტამი - C611არა
კაპროლაქტონი - C6102
კაპრილის მჟავა - C8162
კაფსაცინი - C1827არა3
კაპიტანი - გ98კლ3არა2
კაპტოპრილი - გ915არა3
კარბამიდი (შარდოვანა) - CH42
კარბაზოლი - C129
კარბაზოლი-9-ილ-მეთანოლი (N- (ჰიდროქსიმეთილ) კარბაზოლი) - C1311არა
კარბინოლი - CH4
კარბოფურანი - გ1215არა3
ნახშირწყლები
ნახშირმჟავა (ფენოლი) - C66
კარბონატის ეთერის ფუნქციური ჯგუფი
ნახშირორჟანგი - CO2
ნახშირბადის nanotube
ნახშირბადის ტეტრაქლორიდი - CCl4
კარბონილის ქლორიდი - CCl2
კარბონილის ფლუორიდი - COF2
კარბონილის ფუნქციური ჯგუფი
კარბოპლატინი - C61424პტ
კარბოქსიამიდის ფუნქციური ჯგუფი
კარბოქსილის ფუნქციური ჯგუფი
კარბოქსილატის ფუნქციური ჯგუფი
კარბოქსილის მჟავის ფუნქციური ჯგუფი
კარბოქსიპოლიმეთილენი - C342
კარმინის მჟავა - C222013
კარნიტინი - C715არა3
კაროტინი - C4056
კარტაპი - C716ClN322
ქარვაკოლი - C1014
კარვონი - C1014
აბუსალათინის ზეთი - C662
კატეჩოლი - გ662
Cedrane - C1526
ცედროლი - გ1526
ცეფაზოლინი - C1414843
ცეფოტაქსიმი - გ1617572
ცეფტრიაქსონი - C1818873
ცელულოზა - (გ6105)x
ცელულოზის აცეტატი
ცელულოზის ნიტრატი - C67(არა2)35
ცეფალტოქსინი - C1821არა4
ცეტანი (ჰექსადეკანი) - გ1634
ცეტრიმონიუმის ბრომიდი - C1942ბნნ
ცეტირიზინი - გ2125ClN23
ცეტილის სპირტი - C1634
Cevane - C2745
ჩელიდონინი - C2019არა5
ქლორაცეტილ ქლორიდი - C22კლ2
ქლორი - C2HCl3
ქლორის ჰიდრატი - C22კლ32
ქლორამბუცილი - გ1419კლ2არა2
ქლორამინი-T - C77ClNO2S · Na (3H2პ)
ქლორამფენიკოლი - C1112კლ225
ქლორანილის მჟავა - C62კლ24
ქლორდანი - გ106კლ8
ქლორექსიდინი - C2230კლ210
ქლოროაციური მჟავა - C23CLO2
4-ქლოროანელინი (პ-ქლორანანინი) - C66ClN
ქლორბენზენი - C65კლ
2-ქლორბენზოული მჟავა (ო-ქლორბენზოული მჟავა) - C75CLO2
ქლორდიფლუორომეტანი - CHClF2
ქლოროდიმეთილეთანი (მესამე-ბუტილ ქლორიდი) - (CH3)3CCl
ქლოროეთანი - C25კლ
ქლოროეთენი (ვინილის ქლორიდი) - C23კლ
2-ქლოროეთენილდილქლოროარსინი (ლუიზიტი) - C22AsCl3
ქლოროფლუორომეტანი - ფროონი 31 - CH2კლფ
ქლოროფორმი - CHCl3
ქლოროფორმონიტრილი - CNCl
ქლორო-მ-კრესოლი - C77CLO
ქლორომეტანი - CH3კლ
ქლორონიტროანილინი - C65ClN22
ქლოროპენტაფლუორეთანი - C2კლფ5
ქლოროპეროქსიბენზოინის მჟავა (mCPBA) - C75CLO3
ქლოროფილი a - C557254მგ
ქლოროფილი b - C557064მგ
ქლოროფილი c1 - C353054მგ
ქლოროფილი c2 - C352854მგ
ქლოროფილი დ - C547064მგ
ქლოროპრინი - CCl3არა2
ქლოროპრენი - C45კლ
ქლოროქინი - C1826ClN3
ქლორისტირენი - C87კლ
ქლოროთიაზიდი - C76ClN342
ქლოროტრიფლუორომეტანი - CClF3
ქლოროტრიმეთილსილანი - C39SiCl
ქლოროქსერონი - გ1515ClN22
ქლოროქსილენოლი - C89CLO
ქლორბირიფოსი - გ911კლ3არა3პ.ს.
ქლორთიამიდი - C75კლ2ნ.ს.
ქოლეკალციფეროლი (ვიტამინი D3) - C2744
ქოლესტერინი - C2746
ქოლინი - გ514არა
ქრომოტროპული მჟავა - C10882
ცილოზაზოლი - გ202752
Cinchocaine - C202932
Cinchonan - C19222
Cinchonine - C19222
Cinnamaldehyde - C98
დარიჩინის მჟავა - C982
დარიჩინის სპირტი - C910
ცინოლინი - C442
ციტრალი - C1016
ლიმონის მჟავა - C687
Citronellal - C1018
ციტრულინი - C61333
კობეტაზონი - გ2226ClFO4
კლოპიდოლი - C77კლ2არა
კლოქსაცილინი - C1918ClN35
კობალამინი (ვიტამინი B12) - C6388CoN1414გვ
კოკაინი - C1721არა4
კოკამიდოპროპილი (CAPB) - C193823
კოლხეთი - C2225არა6
კონგოს წითელი - C32226ნა262
კოონი - C817
Coomassie blue - C4750372
კორონინი - C2412
კორტიზოლი - C21305
კორტიზონი - C21285
კუმარინი - C962
კორინანი - გ19262
კორინოქსანი - გ19282
CPPO (Bis (2,4,5-trichlorophenyl-6-carbopentoxyphenyl) oxalate) - C2624კლ68
კრეატინი - C4932
კრესოლი - გ78
კრესილის იისფერი - C1918ClN3
კრინანი - გ1619არა2
კროტონალდეჰიდი - C46
18-გვირგვინი - 612246
ბროლის იისფერი - C24283კლ
კუბანი - გ88
კუმენი - C912
Cupferron - C6932
კურანი - გ19262
ალკოჰოლური სასმელები - C13242
ციანატის ფუნქციური ჯგუფი
ციანიუმის ქლორიდი - CNCl
ციანოგენი - გ22
ციანოგენური ქლორიდი - CNCl
ციანოგუანინი - C244
ციანურის მჟავა - C3333
ციანური ქლორიდი - C3კლ33
ციკლობუტანი - C48
ციკლოდეკი - C1020
α-ციკლოდექსტრინი - C366030
β-ციკლოდექსტრინი - C427035
γ-ციკლოდექსტრინი - C488039
β-ციკლოდექსტრინი - C427035
ციკლოდოდეინი - გ1224
ციკლოჰეპატრიენი - C78
1,3-ციკლოჰექსადიინი - C68
1,4-ციკლოჰექსადიინი - C68
ციკლჰექსანი - C612
ციკლოჰექსანოლი - C612
ციკლოჰექსანონი - C610
ციკლოჰექსანონის დიეთილ კეტალი - C10202
ციკლოჰექსინი - C610
ციკლონიტი - C3666
ციკლოკატატრერაინი - C88
ციკლოპენტადიენი - C56
ციკლოპენტანი - C510
ციკლოპენტანოლი - C510
ციკლოპენტანონი - C58
ციკლოპენტენი - C58
ციკლოპროპანი - C36
ციკლოსარინი - C714FO2გვ
ციკლოსარინი (ბურთისა და ჯოხის მოდელი) - გ714FO2გვ
ციპერმეტრინი - C2219კლ2არა3
ცისტეამინი - C27ნ.ს.
ცისტეინი - C37არა2
ციტიდინი - C91335
ცისტაინი - C612242
ციტოზინი - C453