ცხოვრება

შთანთქმის - ქიმიის ტერმინების განმარტება

შთანთქმის - ქიმიის ტერმინების განმარტება

განმარტება: შთანთქმის არის პროცესი, რომლის საშუალებითაც ატომები, მოლეკულები ან იონები შედიან ნაყარი ფაზაში (თხევადი, გაზი, მყარი). შეწოვა განსხვავდება ადსორბციისგან, რადგან ატომები / მოლეკულები / იონები იღებენ მოცულობას და არა ზედაპირს.

მაგალითები: ნახშირორჟანგის შეწოვა ნატრიუმის ჰიდროქსიდით

დაუბრუნდით ქიმიის ტერმინების ინდექსს